Groen Speelplein - Speels Hemelwater en Verwondergroen

Maaike de Vos 11-11-2021
1243 keer bekeken 0 reacties

Een klimaatbestendig en florerend groen-blauw schoolplein aanleggen en onderhouden dat, middels het aanplanten van verwondergroen en speels hemelwaterbeheer, naast speelplek en buitenleslokaal ook kan dienen om de overige buurtbewoners te inspireren en te verbinden.

Kern

Naam
Lunetten

Aantal inwoners
11.547

Gemeente
Utrecht

Provincie
Utrecht

Deelnemersgroep

Naam
Groengroep OBS De Klim

Doelstelling
Doel: Een Natuurinclusief en klimaatrobuust speelplein - Een avontuurlijker, groener, en klimaatadaptief schoolplein dat ook voor buurtbewoners aantrekkelijk is

Aantal leden
De kerngroep van de groengroep bestaand uit 4 ouders en 2 leerkrachten, 250 leerlingen, hun ouders/verzorgers, het schoolteam van 23 leden, en een actieve groep vrijwilligers bestaand uit een mix van ouders en wijkbewoners.

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Hoe je ouders, leerlingen, leerkrachten maar ook omwonenden kunt betrekken bij het proces en ook gemotiveerd betrokken kunt houden. Hierbij hoort ook het contact leggen met groepen jongeren die in eerste instantie niet in positieve zin lijken bij te dragen aan het leefklimaat. Vaak kan een open gesprek echter al veel aan vertrouwen verbeteren en daar hebben kunnen alle gebruikers van een schoolplein baat bij hebben. Verder hebben we de nodige praktische ervaring met het aanleggen van groen elementen en metselen van verhoogde groenbakken met hergebruik van materialen vanuit de wijk. De elementen die we aan het schoolplein toevoegen moeten daarbij bestand zijn tegen de nodige “speelerosie”. Daarnaast is een van de ouders als moestuincoach ervaren in het aanleggen van natuurinclusieve speelomgevingen met eetbare beplanting en voedselbosjes.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
groenschoolpleindeklim@gmail.com

Project

Doelstelling
Een klimaatbestendig en florerend groen-blauw schoolplein aanleggen en onderhouden dat, middels het aanplanten van verwondergroen en speels hemelwaterbeheer, naast speelplek en buitenleslokaal ook kan dienen om de overige buurtbewoners te inspireren en te verbinden.

Beginsituatie
Eigenlijk bedoelen we met ‘klimaatrobuust’ dat we willen zorgen dat we het regenwater van de natte dagen kunnen bewaren voor de droge dagen en dat er meer schaduw is van planten en bomen op de hele hete dagen. Met ‘Natuurinclusief’ bedoelen we dat we een schoolplein maken waar er ruimte is voor de planten en beestjes én voor spelende kinderen. Samen komen we dan terecht bij Speels Hemelwater en Verwondergroen. Het speelplein bestaat momenteel nog uit grote oppervlaktes stoeptegels met inadequaat waterbeheer. Hierdoor heeft de reeds aanwezige beplanting meer dan noodzakelijk last van droogte en hittestress: het is ontzettend zonde dat het hemelwater de putten in spoelt in plaats van ten goede komt aan het leefklimaat en de beplanting op het plein. Daarom willen we een aantal stappen nemen om het hemelwater te bergen, te hergebruiken, en het plein hitte- en droogte bestendiger te maken middels beplanting en groene speelelementen.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Sinds de uitbraak van de Coronapandemie is des te meer gebleken wat een belangrijke rol het schoolplein inneemt als plaats van ontmoeting, verwondering, (groen) educatie, sport en spel. Door het thuiswerken en (tijdelijke) onderwijs op afstand is er ook bij buurtbewoners (groot en klein) meer aandacht gekomen voor het belang van groene, klimaat-adaptieve publieke ruimtes en een florerend lokaal ecosysteem. De kracht van de groengroep van OBS de Klim ligt erin dat we dit samen met de ouders en andere vrijwilligers realiseren en leerlingen, leerkrachten, ouders én omwonenden vragen mee te denken en te doen. Zo is het echt een plein voor iedereen.

Onderdeel van een groter geheel
Sinds 2015 is een groep ouders van De Klim aan de slag gegaan om een avontuurlijker en groener schoolplein te realiseren. Tijdens jaarlijkse Nl-Doet klusweekenden hebben we sindsdien met een grote groep vrijwilligers de volgende stap richting een groener schoolplein gezet: een klimheuvel met tunnel, een wilgentenentunnel en -hut, een amfitheater met mozaïek door leerlingen, een pergola, klauterstammetjes en plantenbakken met biologische inheemse beplanting gerealiseerd. Het afgelopen schooljaar hebben we hier eetbare beplating en een educatieve schaduwtuin aan toegevoegd. De vergroening van het speelplein voeren we in kleine zichtbare stappen uit. Zo stimuleren we de betrokkenheid van de diverse gebruikers van het plein en kunnen we daar waar nodig bijsturen. Het uiteindelijk doel is om gezamenlijk met leerlingen, schoolteam, ouders en buurtbewoners de juiste basisvoorwaarden voor een natuurinclusief, ecologisch verantwoord en klimaatrobuust plein vol verwondergroen te creëren voor vandaag en de toekomst.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Het einddoel van het vergroeningstraject is een natuurinclusief en klimaatrobuust speelplein waar duurzaam samen gespeeld en ontmoet kan worden. Om de wensen en noden van alle gebruikers van het plein te kunnen meenemen betrekt de kerngroep de leerlingen, het schoolteam, de ouders, omwonenden, de BSO en TSO medewerkers en de jongeren die gebruik maken van het plein. We hebben inspiratiesessies gehouden met de leerkrachten en de kinderambassadeurs en betrekken omwonenden middels buurtvergaderingen en nieuwsbrieven. Door het project natuurinclusief te ontwerpen, uit te voeren en te onderhouden hopen we dat niet alleen de menselijke bewoners maar vogels, insecten en andere inheemse fauna baat hebben bij het groene plein.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
1. Doorlaatbare bestrating - We zijn 2020 begonnen met het verbeteren van de plantgaten rond de pergola door het aanleggen van ‘bewateringslasagna’: we hebben grindzuilen gegraven daar waar het hemelwater zich ophoopt en middels het vervangen van stoeptegels door halfdoorlaatbare bestrating alsnog ten goede laten komen aan de beplanting. Deze verbetering lijkt al effect te hebben: de beplanting van de pergola begint uit te lopen en er stroomt al minder water de putten in. De kiezeltjes en stapstenen die we hierbij gebruikt hebben blijken door de leerlingen ervaren te worden als natuurlijke speelaanleiding. Het verschil in texturen en kleuren stimuleert hun spel en ze zijn heel enthousiast over de effecten van het water op de beplanting. We gaan daarom graag door met het aanbrengen van waterdoorlaatbare bestratingsvarianten en bewateringslasagna op speelplein. 2. Hemelwaterafvoertegels & doorlatende grastegels Een van de onderdelen van het natuurinclusief en klimaatrobuust verbeteren van het plein is het aanplanten van effectief groen. Om te zorgen dat de biologische bomen, heesters, en kruiden voldoende water krijgen willen we het hemelwater deels loskoppelen en via hemelwaterafvoertegels en doorlatende grastegels ten goede laten komen aan de beplanting. Hiertoe hebben we de afgelopen maanden de waterlopen na afloop van buien geobserveerd en hebben een aantal plekken vastgesteld waar we de natuurlijke loop effectief kunnen benutten door middel van het plaatsen van doorlatende bestrating , watergeleidende tegels en regentuintjes. Verder willen we bekijken of een wadi en/of infiltratiekratten een oplossing zouden kunnen bieden. 3. Regentonnen & gietertjes Een ander onderdeel van de pleinvergroeningsplannen is het aanleggen van de pluktuin met biologische eetbare beplanting die gebruikt kunnen worden door leerlingen, leerkrachten, ouders en buurtbewoners. Tijdens gesprekken met de kinderambassadeurs is gebleken dat de leerlingen graag mee willen helpen met het onderhouden van de pluktuintjes en daar willen we ze graag bij ondersteunen. Een van die manieren is middels het plaatsen van regentonnen en de aanschaf van gieters. We willen graag de regenpijp op 3 verschillende locaties de regenpijp aan een regenton gaan koppelen zodat de verschillende tuintjes efficiënt bewaterd kunnen worden. Gezien de oppervlakte van het dak zal hiernaast nog een ander afwateringsoplossing gevonden moeten worden.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Indien noodzakelijk graafwerkzaamheden waar zwaarder materieel voor nodig is

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
We zijn van start gegaan met twee maal een bijdrage van EUR 350 van NLDoet voor de groenklusdagen en hebben voor het komende jaar twee 'Beleef en Bewonder' vouchers van ieder € 1000 toegekend gekregen van de provincie Utrecht. Op termijn willen we ook groene speeltoestellen gaan toevoegen. Hiervoor zijn de offertes nog in aanvraag.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Het kernteam heeft advies gevraagd aan buurtbewoners die ons van specialistisch advies kunnen voorzien: zo denken een Psychomotorische kindercoach, een ecologische tuinontwerper, het lerarenteam en ook de wijkopzichter met ons mee. verder krijgen de plannen vorm in overleg met alle betrokken inclusief koepelorganisatie SPO en wijkbureau Utrecht Zuid.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
We zouden zeer gebaat zijn bij de expertise van Arcadis op het gebied van waterbeheer en mogelijk andere technische klimaatbestendige oplossing voor een schoolplein in een stedelijke omgeving.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Een van onze groengroep leden was betrokken bij de Buurtcamping en heeft een workshop bij de KNHM foundation gevolgd. Vervolgens kwam er een berichtje voorbij van de ruilwinkel van Stichting Limoenz, een ander lokaal initiatief.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Ondanks de nodige ervaring met het maken van draaiboeken, procesplannen, het aanvragen van fondsen en bijeenbrengen van bewoners valt er altijd nog veel te leren van professionals en ervaringsdeskundigen. Zeker op het gebied van klimaatadaptief ontwerpen en waterbeheer hopen we nog veel te leren. Kortom: we staan te popelen om nog meer pit aan onze groene kern toe te voegen. :D

Afbeeldingen

Schoolpleinpompoen!

Inrichten groen

  • Maaike de Vos 14 January 2023
    Graag willen we de volgende mensen en organisaties bedanken: Groen aan de Buurt & de provincie Utrecht, NlDoet, Jong Leren Eten van de Gemeente Utrecht, Wijkbureau Utrecht Zuid, Velt en IVN natuuracademie voor de opleiding tot moestuincoach , The Pollinators voor het bijenvoer, Guerilla Gardeners voor de biologische bollen en planten, De Speelnatuur Academie, Stadsboerderij Koppelsteede en Utrecht Natuurlijk, Kwekerij Stekkers, Kwekerij Arbo Realis, Biokultura, en Amateur Tuinvereniging Utrecht Zuid. Dank aan het schoolteam en de BSO-medewerkers voor het gestelde vertrouwen en het samenwerken en mogelijk maken van de vergroeningslessen. Je moet het maar aandurven om een roedel enthousiaste groene ouders los te laten op je schoolplein. ;D Dank aan Liesbeth Verhoef en Renske Roest voor jullie adviezen. Dank aan de vergroeningsouders die in 2015 begonnen aan de eerste geïnspireerde stappen richting vergroening. Dank aan alle vrijwilligers, wijkgenoten en buurtbewoners die planten doneerden, hielpen met tegels wippen of wiens keien we mochten hergebruiken. Dank aan alle ouders/verzorgers, opa’s en oma’s en bovenal dank aan alle kinderen ( groot en klein, hangend of scholier op De Klim), die met zoveel enthousiaste meehelpen om zaadjes te planten! Allen dank voor het meedenken, meeleven en meehelpen.
  • Maaike de Vos 14 January 2023
    Ondanks de nodige tegenslagen en ook meevallers (net als in de natuur ;)) hebben met behulp van leerlingen, ouders en omwonenden prachtig verwondergroen en speels hemelwater voor elkaar gekregen. De onderdelen hebben we tot bloei gebracht: - een IVN Tuiny Forest aangeplant naast het schoolplein, - een bijenburcht met bijbehorende inheemse beplanting aangelegd voor ondergronds nestelende wilde bijen (tot de blijdschap van groep 5 die de burcht met behulp van vergroeningsmoeder Maaike heeft aangelegd werd de eerste doelsoort nog geen week later gesignaleerd - De pluktuin uitgebreid met een rotstuintje en een mediterrane kruidentuin - groep 6 heeft vervolgens een fantastisch boekwerk samengesteld met informatie over de diverse microklimaten en bijbehorende planten. Het was mooi om te zien hoe ze deze informatie vervolgens vol trots aan hun ouders presenteerde. - Moestuinbakken geplaatst in de binnentuin voor de moestuinlessen van de middenbouw. De oogst was boven verwachting goed en groep 5 heeft juf Ly en moestuincoach Maaike genoten van het oogstfeestje. - Een voedselbosje met eetbare beplanting aangelegd op het schoolplein. Ter bescherming hebben we zitranden geplaatst die we versierd hebben met door de leerlingen beschilderde steentjes. Vooral de kleuters hebben hierdoor nog meer het gevoel dat het plein ook echt van hun is. - Bewatering van de bestaande beplanting verbeterd - Semi-doorlaatbare bestrating aangebracht op probleemplekken - Regentonnen beschilderd met de leerlingen en geplaatst zodat zij kunnen helpen met het bewateren van de nieuwe aanplant. De regenton voor het kleuterplein hebben we beschilderd aan de hand van de door de onderbouw gemaakte tekeningen over bomen en bodemleven. - een sponsorloop gelopen zodat we de gemeentelijke subsidie voor groene speelaanleiding konden aanvullen. In de aanloop naar de voorjaarvakantie worden de eerste onderdelen geplaatst. Verdere grootse 'Speels Hemelwater' plannen omtrent het plaatsen van een ondergrondse container en waterspeeltoestellen hebben we uitgesteld naar volgend schooljaar. Zo hebben we de tijd om aparte subsidies aan te vragen en specialistische advies in te winnen.

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.